ADM POLAND Sp. z o. o.

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Slide 1

Obsługa administracyjna i księgowa – woj. mazowieckie

1. Prowadzenie formalno-prawnej dokumentacji nieruchomości wraz z korespondencją.

2. Prowadzenie wykazu właścicieli z adresami korespondencyjnymi i telefonami kontaktowymi.

3. Zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów (energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu nieczystości) oraz prowadzenie z nimi rozliczeń za dostarczone media ze środków wspólnoty.

4. Zbieranie ofert na ubezpieczenie budynku oraz urządzeń technicznych należących do części wspólnej nieruchomości i przedstawianie ich Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości nieruchomości wspólnej.

6. Reprezentowanie wspólnoty w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości wobec organów administracji rządowej i samorządowej, (koszty zastępstwa prawnego o ile będzie konieczność ponosi Wspólnota Mieszkaniowa).

7. Redagowanie pism urzędowych, umów w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów części wspólnych budynku, itp.

8. Bieżące informowanie właścicieli o działaniach w zakresie remontów, eksploatacji oraz instytucji państwowych, dostawców mediów itp.

9. Telefony alarmowe do służb technicznych i administratora.

10. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań.

11. Przygotowywanie uchwał właścicieli oraz innych wymaganych dokumentów i prowadzenie głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.

12. Przygotowywanie projektu planu gospodarczego oraz jego rozliczanie.

13. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego.

14. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji przychodów i kosztów wspólnoty w sposób uproszczony.

15. Naliczanie i rozliczanie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej i lokali zgodnie z przyjętym przez właścicieli planem gospodarczym, rozliczanie przychodów i kosztów.

16. Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych służących rozliczeniu kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz funduszu remontowego.

17. Rozliczanie zużycia wody, ciepła na cele ccw i co, odprowadzania ścieków zarówno w części dotyczącej lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

18. Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej okresowych informacji, zestawień o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej a także o uzyskanych przychodach.

19. Rozliczanie robót i usług związanych z nieruchomością wspólną ze środków wpłacanych przez właścicieli.

20. Księgowanie należnych od właścicieli wpłat na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej.

21. Monitorowanie oraz bieżąca windykacja należności od właścicieli lokali według zasad uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub odrębnej uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.

22. Pozasądowa windykacja należności z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej (tzw. wezwania do zapłaty).

Obsługa dla nowych wspólnot

Naszą ofertę kierujemy do właścicieli lokali wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych. Oferujemy współpracę przy wyodrębnieniu się wspólnoty mieszkaniowej z zasobów spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Odejście ze struktur spółdzielni, co zostało już wielokrotnie potwierdzone przez szereg nowo powstałych wspólnot, niesie dla właścicieli wiele wymiernych korzyści:

  • możliwość podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną,
  • możliwość decydowania o remontach części wspólnych nieruchomości i wydatkowaniu zebranych zaliczek.

Proponujemy Państwu współpracę, która w sposób bezpieczny i skuteczny pozwoli przejść tę transformację. Gwarantujemy Państwu, że wszystkie świadczenia wynikające z administrowania nieruchomością wykonywane będą na najwyższym poziomie oraz przy bardzo korzystnych cenach dla wyodrębniających się wspólnot mieszkaniowych.

Z chęcią przedstawimy Państwu pełną ofertę na spotkaniu w dogodnym miejscu i terminie.

  1. Przygotowanie pierwszego zebrania, wraz z zapewnieniem obsługi Radcy Prawnego i Notariusza.
  2. Rejestracje wspólnoty w odpowiednich urzędach.
  3. Założenie rachunku bankowego dla wspólnoty.
  4. Przygotowanie planu finansowego utrzymania nieruchomości wspólnej.
  5. Przygotowanie odpowiednich umów w zakresie obsługi nieruchomości wspólnej.
  6. Przygotowanie projektu statutu wspólnoty, regulaminu porządku domowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty.
  7. Przejęcie dokumentacji wspólnoty tj. dokumentacji nieruchomości wspólnej, administracyjnej, korespondencji, dokumentacji finansowej i technicznej.

 

Czynności techniczne

1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.

2. Zlecenie uprawnionym organom kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości wspólnej i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz branie udziału w tych przeglądach (koszt kontroli i przeglądów ponosi Wspólnota Mieszkaniowa).

3. Zorganizowanie niezbędnych świadczeń i konserwacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem technicznym nieruchomości wspólnej oraz urządzeń.

4. Nadzór nad bieżącą konserwacją, naprawami urządzeń i elementów nieruchomości wspólnej.

5. Organizowanie i prowadzenie konkursów ofert na prace remontowe niezbędne dla utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym. W każdym przypadku o wyborze usługodawcy decyduje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

6. Przygotowywanie umów oraz przeprowadzanie formalno-prawnych czynności w zakresie planowanych remontów i inwestycji.

7. Organizowanie nadzoru nad remontami części wspólnej nieruchomości.

8. Pełnienie funkcji łącznika w komunikacji pomiędzy właścicielami, użytkownikami a firmami zewnętrznymi zatrudnionymi przez wspólnotę.

Obsługa administracyjna i księgowa dla nowych wspólnot

W naszej pracy stawiamy na najwyższe standardy zawodowe. Każdą nieruchomością administrujemy z pasją, kierując się zasadą ochrony interesów właścicieli oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.

Podejmowane przez nas decyzje i czynności mają na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości i właściwej jej eksploatacji oraz bezpieczeństwa jej użytkowników. Dążymy do usprawnienia funkcjonowania nieruchomości oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych w celu poprawy ich stanu technicznego.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.